Różnice inwentaryzacyjne w firmie

Przeprowadzenie inwentaryzacji w przedsiębiorstwie ma na celu ustalenie czy stan z ksiąg rachunkowych jest zgodny ze stanem zasobów majątkowych ze spisu z natury. Taki spis może ujawnić różnice pomiędzy tymi zapisami. Nazywane są one różnicami inwentaryzacyjnymi. Rozróżniamy kilka rodzajów różnic. Jedną z nich są niedobory. W tym przypadku stan rzeczywisty, który został ustalony podczas inwentaryzacji jest mniejszy od zapisów księgowych. Dotyczą one braków ilościowych i wartościowych. Nadwyżki z kolei prezentują odwrotną sytuację. Stan faktyczny jest wyższy od księgowego. To nadmiary ilościowe i wartościowe. Natomiast różnice jakościowe mają związek ze szkodami, gdy ma miejsce częściowa lub całościowa utrata pierwotnej wartości danych zasobów majątkowych. Takie różnice pojawiające się w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji mogą mieć różne przyczyny. Mogą wynikać z cech fizyko-chemicznych. Naturalny proces wysychania, parowania lub inny może zmienić stan faktyczny. Inny powód różnic dotyczy błędów pracowników. Pracownik może błędnie zaksięgować operacje gospodarcze zmieniając w ten sposób stan księgowy zasobów majątkowych. Może się też zdarzyć, że nieprawidłową ilość zapasów wyda osobom trzecim lub nieodpowiednio je zapisze na dokumentach magazynowych. Czasami takie różnice mogą być spowodowane celowym działaniem pracowników. Zaliczają się do nich kradzieże.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.