Pasywa obce w firmie

Każde przedsiębiorstwo może korzystać oprócz z własnych źródeł pochodzenia majątku, również z obcych pasywów. Ich klasyfikacja jest prosta i nieskomplikowana. Wyróżnia się trzy główne kategorie pasywów obcych. I tak pierwszą z nich są rezerwy na zobowiązania. Tworzone są one w sytuacji, gdy termin wymagalności lub kwota zobowiązania jest trudna do określenia. Druga kategoria to zobowiązania. To najszersza z tych grup. Zawiera w sobie przynajmniej siedem podkategorii, które wliczają się do zobowiązań. Należą do nich kredyty bankowe. Kredytobiorca zobowiązuje się oddania całej kwoty kredytu wraz z odsetkami w oznaczonym terminie. Następnie to pożyczki, czyli dług wobec osób trzecich. Kolejne są zobowiązania wobec dostawców. Następne to zobowiązania powstające z zaliczek otrzymanych na dostawy. Wystawione weksle własne to zobowiązania wekslowe. Zobowiązania publicznoprawne wynikają z niezapłaconych podatków, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu niezapłaconej podróży służbowej, niewypłaconych wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania obejmują składki na różne związki zawodowe, wobec PZU. Trzecia kategoria to rozliczenia międzyokresowe. Zalicza się do nich ujemną wartość firmy i inne rozliczenia, do których zalicza się rozliczenia międzyokresowe kosztów – bierne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.