Klasyfikacja aktywów obrotowych

Aktywa obrotowe przedsiębiorstwa to zasoby majątkowe, z których korzyści ekonomiczne osiąga się w ciągu jednego roku. Dzielą się na cztery główne grupy i każda na mniejsze kategorie, które uściślają zasoby, które wchodzą w skład. Pierwsza grupa to zapasy inaczej nazywane rzeczowymi aktywami obrotowymi. Z kolei kategorie wchodzące w skład tej grupy to materiały, półprodukty i produkty w toku, towary w przedsiębiorstwie handlowym oraz zaliczki na dostawy. Są one przeznaczone do zużycia lub sprzedaży. Druga ważna grupa to należności krótkoterminowe, a więc wymagane w okresie do 12 miesięcy. Zalicza się do nich należności od odbiorców, należności publicznoprawne, należności dochodzone na drodze sądowej, należności od pracowników oraz pozostałe należności, na przykład nadpłacone składki wobec instytucji. Trzecia grupa to inwestycje krótkoterminowe. Są to krótkoterminowe aktywa finansowe i inne inwestycje. Do pierwszej z tych kategorii zaliczamy udziały, akcje, papiery wartościowe, udzielone pożyczki, środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych, czeki, weksle, lokaty, bony skarbowe. Ostatnia i czwarta grupa to krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Obejmują one koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym a przypadające do rozliczenia w ciągu jednego roku, licząc od dnia bilansowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.