Aktywa trwałe firmy

Majątek przedsiębiorstwa w ujęciu księgowym nazywany jest aktywami firmy. Dzieli się on na dwa główne działy. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Różnica pomiędzy nimi wynika z czasu, w którym przedsiębiorstwo będzie osiągać korzyści ekonomiczne z określonych aktywów. Dlatego nazwa aktywa trwałe wskazuje na czas dłuższy niż jeden rok. Są to zasobu majątkowe, które są trwale związane z jednostką gospodarczą. Zużywają się stopniowo i można je wykorzystywać do prowadzenia działalności przez długi czas. Do tych aktywów zaliczamy wartości niematerialne i prawne. Są to prawa majątkowe nabyte przez jednostkę. Zaliczamy do nich na przykład nabytą wartość firmy, know-how, nabyte prawa do wynalazków, patentów, programy komputerowe, licencje, koncesje. Drugi rodzaj to rzeczowe aktywa trwałe. Najczęściej znane są z tej grupy środki trwałe. Kolejne to należności długoterminowe. Krótko mówiąc, to długi osób trzecich wobec naszego przedsiębiorstwa. Czwarta grupa to inwestycje długoterminowe. Zalicza się do nich nieruchomości inwestycyjne i niektóre wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe aktywa finansowe takie jak udziały, akcje, weksle. Piąta i ostatnia grupa to długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Są to aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne rozliczenia, np. koszty, które uiszczamy z góry na następny miesiąc.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.