Ekonomia i biznes – równowaga rynkowa

Równowaga rynkowa to istotny element i główny cel każdej gospodarki krajowej i międzynarodowej. Głównymi czynnikami wpływającymi na równowagę rynkową są podaż i popyt. Graficznie można to zobrazować wykresem z dwiema przecinającymi się krzywymi (podaży i popytu), które maja taki sam kształt. W praktyce sytuacja taka nieczęsto ma miejsce, zazwyczaj albo podaż albo popyt są zbyt niskie i równowaga nie jest możliwa do osiągnięcia. Znacznie częściej niż niska podaż danego produktu zdarza się niewielkie zapotrzebowanie na dany produkt, które może być spowodowane różnymi czynnikami: zbyt wysoką ceną, zbyt małą mocą nabywczą w potencjalnej grupie zainteresowanych klientów, ewentualnie niedostateczną reklamą, promocja i informacja na temat danego produktu. Jeżeli brakuje równowagi na rynku krajowej można spróbować ją osiągnąć poprzez zacieśnienie stosunków gospodarczych z rynkami międzynarodowymi. Zbyt dużą podaż danego produktu można „rozładować” poprzez eksport tegoż na rynki zagraniczne, gdzie można spodziewać się popytu. Natomiast, jeśli na rynku krajowym występuje popyt na dany produkt, lecz podaż jest zbyt mała, można ja zrównoważyć poprzez import danego produktu z rynków zagranicznych. Poza tym, zarówno eksport jak i import przyczyniają się do rozwoju gospodarki krajowej, gdyż jest to szansa na wprowadzenie dodatkowych pieniędzy do obiegu na rynku krajowym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.