Koncesja, jako ograniczenie

Decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej należy rozważyć wiele istotnych czynników. Niektóre rodzaje działalności mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub jego obywateli albo inny ważny interes o charakterze publicznym. Z tego powodu podjęcie i wykonywanie działalności w tych obszarach nie jest wolne, lecz wymaga uzyskania zgody państwa. Powszechnie jest to znane, jako koncesja. Uzyskania takiej koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji a także składowania odpadów w górotworze. Ponadto, konieczna jest do wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz materiałami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wszystko, co ma związek z paliwami i energią, np. wytwarzanie czy dystrybucja. Musimy też zaliczyć do nich ochronę osób mienia, przewozy lotnicze, a także rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Wprowadzenie innych koncesji jest możliwe, ale wymaga zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot danej działalności na czas oznaczony, to jest nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.