Archive for the ‘Porady biznesowe’ Category

Różnice inwentaryzacyjne w firmie

Przeprowadzenie inwentaryzacji w przedsiębiorstwie ma na celu ustalenie czy stan z ksiąg rachunkowych jest zgodny ze stanem zasobów majątkowych ze spisu z natury. Taki spis może ujawnić różnice pomiędzy tymi zapisami. Nazywane są one różnicami inwentaryzacyjnymi. Rozróżniamy kilka rodzajów różnic. Jedną z nich są niedobory. W tym przypadku stan rzeczywisty, który został ustalony podczas inwentaryzacji […]

Zasady obowiązujące podczas inwentaryzacji

Przeprowadzanie inwentaryzacji ma na celu sprawdzenie stanu księgowego zasobów majątkowych ze stanem faktycznym i naprawienie wszelkich nieprawidłowości. Podczas inwentaryzacji obowiązują ważne zasady, których się trzymanie zapewnia właściwe jej przeprowadzenie. Pierwsza zasada dotyczy kompletności wszystkich zasobów. Arkusz inwentaryzacji powinien zawierać wszystkie elementy, które są kontrolowane. Druga to zasada dokładności. Polega na ścisłym poddaniu kontroli majątku wraz […]

Pasywa obce w firmie

Każde przedsiębiorstwo może korzystać oprócz z własnych źródeł pochodzenia majątku, również z obcych pasywów. Ich klasyfikacja jest prosta i nieskomplikowana. Wyróżnia się trzy główne kategorie pasywów obcych. I tak pierwszą z nich są rezerwy na zobowiązania. Tworzone są one w sytuacji, gdy termin wymagalności lub kwota zobowiązania jest trudna do określenia. Druga kategoria to zobowiązania. […]

Pasywa własne przedsiębiorstwa

Pasywa przedsiębiorstwa to źródła pochodzenia całego majątku. Wskazują one skąd pochodzą zasoby majątkowe i kto ma prawo do dysponowania nimi. Dzielą się na kapitały własne i obce. Pasywa własne to kapitały podstawowe, nazywane też powierzonymi, które stanowią równowartość środków wniesionych przez właściciela w momencie założenia jednostki. Kolejne to kapitały samofinansowania, które są tworzone przez jednostkę […]

Klasyfikacja aktywów obrotowych

Aktywa obrotowe przedsiębiorstwa to zasoby majątkowe, z których korzyści ekonomiczne osiąga się w ciągu jednego roku. Dzielą się na cztery główne grupy i każda na mniejsze kategorie, które uściślają zasoby, które wchodzą w skład. Pierwsza grupa to zapasy inaczej nazywane rzeczowymi aktywami obrotowymi. Z kolei kategorie wchodzące w skład tej grupy to materiały, półprodukty i […]

Aktywa trwałe firmy

Majątek przedsiębiorstwa w ujęciu księgowym nazywany jest aktywami firmy. Dzieli się on na dwa główne działy. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Różnica pomiędzy nimi wynika z czasu, w którym przedsiębiorstwo będzie osiągać korzyści ekonomiczne z określonych aktywów. Dlatego nazwa aktywa trwałe wskazuje na czas dłuższy niż jeden rok. Są to zasobu majątkowe, które są trwale […]

Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa

Rzeczą najzupełniej normalną w każdym przedsiębiorstwie jest ponoszenie kosztów prowadzenia działalności. Sytuacją pozytywną jest, gdy te koszty są mniejsze od przychodów. Tylko wtedy jest osiągany zysk. W przeciwnym wypadku, gdy koszty są wyższe od przychodów, przedsiębiorstwo ponosi stratę. To nie jest zadowalający wynik finansowy. W zależności od rodzaju, charakteru i specyfikacji działalności gospodarczej możemy ponosić […]

Przychody osiągane przez jednostkę gospodarczą

Każda działalność gospodarcza zostaje zakładana w pewnym celu. Najczęściej jest to osiąganie przychodów i zysku. Aby jednak zysk był możliwy do osiągnięcia przychody muszą być wyższe niż poniesione koszty. Przychody jednostki gospodarczej możemy podzielić na cztery główne kategorie. Pierwsza z nich to przychody ze sprzedaży. W zależności od tego, jaką działalność prowadzimy i co sprzedajemy […]

Droga do bycia księgowym

Zawód księgowego jest niezwykle odpowiedzialnym zajęciem. Nie trzeba do tego nikogo przekonywać. Wszyscy wiemy jak trudno jest prowadzić finanse przedsiębiorstwa zgodnie z wszelkimi zmieniającymi się ustawami i prawem. Poza tym, trzeba to lubić. Nie każdy nadaje się na księgowego. Najlepiej sprawdzi się w tym zawodzie ktoś opanowany, cierpliwy i spokojny. Ważne jest też to, żeby […]

Dlaczego księgowość przeraża?

Wiele osób nie chce nawet słyszeć słowa księgowość. Powodów oczywiście może być wiele. Każdy z nas jest inny i dlatego każdy może mieć swoje własne, odmienne zdanie. Różne rzeczy mogą być dla nas proste i różne sprawiają trudności. Tym bardziej powinniśmy się zastanowić, dlaczego dla większości Polaków księgowość jest prawie jak czarna magia. To oczywiście […]